แบบฟอร์มลงทะเบียน
ชาย
หญิง
รหัสปลอดภัย
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ผู้สมัครต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้สมัคร" และบริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด" เพื่อรักษาผลประโยชน์การเป็น สมาชิก

1. การสมัครสมาชิกบริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด เป็นสิทธิ์ที่พึงกระทำ

2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวอย่างสมบูรณ์ด้วยความสุภาพ

3. ใครแอบอ้างหรือทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลของผู้อื่นเพื่อแอบอ้างเป็นสมาชิก เป็นสิ่งผิดกฎหมายต้องถูกลงโทษตาม กฎหมาย

4. ผู้สมัครอนุญาตให้บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุโดยผู้สมัครในการสมัครสมาชิก หากบริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด ได้ตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลที่คุณระบุไม่ชัดเจนหรือเป็นเท็จ บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้สมัคร นอกเหนือจากการได้รับหมายเรียกหรือหนังสือราชการ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด

5. ในฐานะสมาชิกผู้สมัครจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด ผ่านทางอีเมล์หรือสื่ออื่น ๆ ที่บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด ตรวจสอบไวรัสก่อนที่จะส่งข้อความอีเมลให้คุณทุกครั้ง ดังนั้นหากคอมพิวเตอร์ของคุณมีความผิดปกติเนื่องจากจดหมายไวรัสหรือจดหมายขยะเราจะไม่ รับผิดชอบใด ๆ

6. บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการสมาชิกเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนดและ เงื่อนไขการสมัครสมาชิกและยอมรับว่าบริษัทภัทรา พอร์ซเลน จำกัด จะตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุโดยสมาชิกในการสมัคร รับข้อมูล หากผู้สมัครยินยอมที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ตามที่ระบุในสัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ บริษัทภัทรา พอร์ซเลน จำกัด เห็นสมควรหากคุณไม่เห็นด้วยโปรดกด "ไม่" เพื่อกลับไปที่หน้าหลัก

ฉันได้อ่านและทำความเข้าใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัว